• Scotty's Lakeside Resort

    • Hotels/ Motels/ Resorts
    • Weddings
    2896 Lake Shore Drive (4763 Lake Shore Drive)
    Lake George, NY 12845
    (518) 668-2467